Aktuális akciónk

 

Plusfood Hungary Kft. országos promóció

2012. június 1. – 2012. augusztus 15.

„Ajándék Perdix logózott hűtőtáskák”

Hivatalos Játékszabályzat

 

 

A Plusfood Hungary Kft. (székhelye: székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. C épület 6. emelet cégjegyzékszám: Cg. 01-09-737157; adószám: 13475491-2-42 továbbiakban: „Szervező” vagy „Plusfood”) nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”), az alábbi feltételek szerint.

 

I.     A Játékban való részvétel feltételei:

 

A Játékban részt vehet minden, a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek megfelelő természetes személy, aki:

(i) a játék időtartama alatt legalább 3 db jelen Játékban résztvevő Perdix márkájú terméket bármelyik magyarországi üzletben 2012. június 22.. és 2012. szeptember 22.. között napja között megvásárol,

(ii) megőrzi a pénztárnál kapott, a fenti (i) pontnak megfelelő vásárlását igazoló dokumentumot (blokk vagy számla) - amely a vásárolt termékek pontos megnevezéseit és mennyiségét is tartalmazza - és postai úton elküldi annak eredeti vagy fénymásolt példányát, valamint saját nevét és postai címét (amelyre a nyereményt  a Szervező postázhatja), illetve telefonszámát (a továbbiakban „Pályázat”) a Szervező alábbi címére: Plusfood Hungary Kft. 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. C épület 6. emelet.

 

A Játékban való részvétel jelen Hivatalos Játékszabály automatikus elfogadását jelenti.

 

Egy vásárlás nem kizárólag egyszeri Pályázatra jogosít, azaz a különböző időpontban beküldött, de a Játékszabályoknak megfelelő vásárlások összeadódnak, nem szükséges az egy időben történő vásárlás. A Pályázattal beküldött blokk vagy számla jelen Játék szempontjából – a Játékszabályzatban foglalt egyéb feltételeken túl - akkor minősül érvényesnek, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a Játék időtartama alatt történt és a vásárlás tárgyai a jelen Játékszabályzatban meghatározott, Játékban résztvevő termékek voltak.

 

II.  A Játékban kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: „Játékos”):

 

A Játékban részt vehet minden, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.

 

A Játékból ki vannak zárva:

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

- azon cégek vagy személyek vezető tisztségviselői, vagy munkavállalói, melyek bármely kereskedelmi egységében a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, vagy melyek ezen termékek értékesítésében közreműködnek;

- az a Játékos, akinek részére a jelen Játék szerinti Nyereményt azért nem lehet biztosítani, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a megadott elérhetőségeken a Játékos bármely okból nem elérhető, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi vagy egyéb feltételeknek (ideértve a Pályázat tartalmi követelményeit is). A Játékos téves adatszolgáltatásából, az általa hiányosan megadott információkból eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli;

 

III.        A Játék időtartama:

 

A Játék 2012. június 21. napján 00.00.00 órától 2012. szeptember 22.. napján 23.59.59 óráig tart. A Pályázat Szervezőhöz való beérkezésének határideje: 2012. szeptember 29. napján 23.59.59 óra. A Játék kezdő időpontja előtt és a beérkezési határidő után a Szervezőhöz érkezett Pályázatok érvénytelenek, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

IV.         A Játékban résztvevő termékek:

 

A Játékban kizárólag a Szervező által forgalmazott

a.)      Perdix csirkemell falatok 450g,

b.)      Perdix Cordon Bleu 800g és

c.)      Perdix csirkemell szeletek 850g

termékek vesznek részt.

 

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 

V.            Nyeremény, a nyertesek megállapítása, a nyeremények kézbesítése

 

A jelen Játékszabályzatnak megfelelő, érvényes Pályázatot beküldő Játékosok minden érvényes Pályázatuk után 1 db Perdix logózott hűtőtáskát („Nyeremény”) nyernek.

 

A Pályázat beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét.

 

A Játékos által megadott és a Pályázat keretében az általa a Szervezőhöz megküldött blokkon/számlán szereplő névnek, címnek, és telefonszámnak – ha szerepel ilyen rajta – érvényesnek, pontosnak, olvashatónak és élőnek / aktívnak kell lennie. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, úgy a Pályázat érvénytelen.

 

A Pályázat részeként csak olyan blokkot/számlát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított, manipulált vagy egyéb tisztességtelen eljárással készült vagy beküldött blokkokat/számlákat tartalmazó Pályázat érvénytelen.

 

A Pályázatok érvényessége, illetve a Játékban való részvételi feltételeknek való megfelelés tárgyában, továbbá a jelen Játékszabályzatban nem rögzített kérdésekben kizárólag a Szervező nyilvántartása és döntése az irányadó.

 

Nyertes Pályázat esetén a Nyereményt a Pályázat beérkezését követő 2 héten belül a Szervező postára adja a nyertes Játékos által megadott postacímre. A postaköltségeket a Szervező viseli. A Nyeremények kiküldése normál postai úton történik, ezért a Szervező a kézbesítés elmaradásáért, késlekedéséért, illetve a kézbesítés során történő felmerülő problémákért felelősséget nem vállal.

 

VI.         A nyertesek értesítése, a jogosultság ellenőrzése

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett egyéb promóciójából is azt a Játékost, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást, hamisítást követ el, vagy egyéb tisztességtelen módon jár el.

 

A nyeremény másra át nem váltható. A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Játék során való bármely nyilatkozattételre csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

 

VII.      Adatkezelés:

 

A Játékos adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje, és az adatok feldolgozásához adatfeldolgozókat vegyen igénybe. Mind a Szervező, mind megbízott adatfeldolgozói a személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek (különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénynek) megfelelően kezeli.

 

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel önkéntesen hozzájárulnak, hogy:

 

a)    a Szervező kezelje a Játék során megadott személyes adataikat a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételekkel a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

 

b)   a Szervező a nyertes Játékosok nevét és lakcímükből a település megnevezését közzétegye, publikálja, felhasználja, vagy ismertesse; különösen a médiában és egyéb promóciós,  reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban, valamint az interneten. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező általi felhasználás személyét érintő promóciós jellegére és reklámértékére tekintettel a közölt adatokkal kapcsolatban sem most, sem később semmiféle ellenszolgáltatás iránti igénnyel nem léphet fel.

 

Az adatszolgáltatás a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása és a Nyeremény eljuttatása a nyertes Játékosok részére.

 

A Szervező a fenti célok megvalósulását vagy megszűnését követően a Játékosok jelen Játék során kezelt személyes adatait törli.

 

Az adatok a Játékos előzetes harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen Játékszabályzatból következő, vagy a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

A Játékos bármikor visszavonhatja hozzájárulását írásban, a Szervező címére küldött levélben, e-mailben a www.plusfood.hu oldalon található elérhetőségeken. Amennyiben a Játékos általi hozzájárulás visszavonása lehetetlenné teszi a Játékosnak a Játékban való további részvételét vagy a Nyeremény kézbesítését, úgy a Játékos a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 

A Játékos kérelmezheti a Szervezőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A Játékos kérelmére a Szervező tájékoztatást ad a Játékosnak a kezelt, illetve az esetlegesen megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Játékos személyes adatainak esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szervező rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szervező helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes; b) a Játékos kéri; c) az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; e) azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szervező zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 A Szervező megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Játékos jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szervező a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szervező tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Játékost írásban tájékoztatja. Ha a Szervező az érintett Játékos tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett Játékos a Szervezőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szervező a fentiek szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Az érintett Játékos a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett Játékos választása szerint - az érintett Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: _____________.

 

VIII.   Vegyes rendelkezések:

 

Amennyiben a Nyereményt a Játékos részére bármilyen okból nem tudja a Szervező kézbesíttetni legkésőbb 2012. október 15. napjáig, annak ellenére, hogy a kézbesítést és/vagy a nyertes Játékossal a kézbesítésre vonatkozó egyeztetést megkísérelte, úgy a nyertes Játékos a nyereményre való jogosultságát ezen időponttal automatikusan elveszíti, és a nyereményről a Szervező jogosult rendelkezni.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

 

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a Szervezőt illeti.

 

A Szervező kizár minden felelősséget azért, ha a Nyeremények kézbesítése technikai okból késedelmesen történik meg.

 

A nyeremények készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók.

 

A Nyereménnyel kapcsolatos jótállási és szavatossági jogokat a Szervező a Nyeremény átadásával egyidejűleg a nyertes Játékosra ruházza át. A Nyereménnyel kapcsolatban a Szervezővel szemben jótállási, vagy szavatossági igény érvényesítése kizárt.

 

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért és egyéb hibákért sem Szervező, sem alvállalkozói nem vállalnak felelősséget.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot – ideértve a Nyereményt is - egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

 

A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos Játékszabályt.
A részletes Játékszabályzat elérhető a www.plusfood.hu honlapon. Részletes információkért a Játék ideje alatt hétköznap 9:00-17:00 között hívható nem emeltdíjas telefonszám: 06-1-269-9502

Vissza...

Mártogatós receptek itt.